Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.

Algemene Voorwaarden


VirtYoo – Algemene Voorwaarden

 

Inleiding

 

Bij elke overeenkomst tussen jou en VirtYoo gelden onze algemene voorwaarden. Om beter te begrijpen wat we voor je doen en wat we van je verwachten, hebben we onze algemene voorwaarden volgens: de gedragscode promotionele kansspelen 2014 en Wet op Kanspelen artikel 3 Wok de niet-incidentele vergunningen, opgesteld en in heldere taal samengevat.

 

Onderstaande betreft de algemene voorwaarden van VirtYoo, waarbij VirtYoo, slechts faciliteert in het organiseren van (klein) promotionele kansspelen (hierna fondsenwervende campagnes) voor bedrijven en/of Goede Doelen, hierna de aanbieder(s). Dit betekent uitdrukkelijk dat VirtYoo niet zelf de aanbieder is van de fondsenwervende campagnes, maar deze maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagnes slechts in opdracht van de aanbieder middels het VirtYoo platform uitvoert, monitort, begeleidt en ten dele verzorgt.

 

1.   VirtYoo – (Klein) Promotioneel Kansspel

 

1.1. Algemeen

 

VirtYoo biedt bedrijven en goede doelen de mogelijkheid om als aanbieder op haar platform fondsenwervende campagnes te organiseren.

 

VirtYoo heeft haar algemene voorwaarden zodanig opgesteld dat de organisator of aanbieder van een maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagnes middels het platform van VirtYoo, voldoet aan de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. VirtYoo heeft deze algemene voorwaarden gepubliceerd op haar website en voldoet hiermede aan de publicatieplicht en is derhalve kenbaar gemaakt aan haar deelnemers, hierna donateurs.

 

Gratis deelname

 

Om deel te nemen aan een maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne middels VirtYoo, dient de donateur (deelnemer) in één of meerdere maatschappelijk verantwoorde fondsenwervende campagnes, één of meerdere donaties te verrichten aan één of meerdere goede doelen naar keuze, waarna de donateur (deelnemer) een gratis uniek lotnummer ontvangt, waarmee men deelneemt aan één of meerdere maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagnes. De organisator of aanbieder van de maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne vraagt geen inleg van de deelnemers. Van het totale donatiebedrag wordt wel éénmalig transactiekosten door de payment service provider in rekening gebracht. Deze transactiekosten worden separaat weergegeven en berekend.

 

Aantal fondsenwervende campagnes per jaar

 

VirtYoo biedt bedrijven of goede doelen de mogelijkheid om per product, dienst of organisatie maximaal 1 keer per jaar per één maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne te organiseren. Binnen één maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne mogen maximaal 20 trekkingen worden verricht. 

 

Minimum leeftijd donateur (deelnemer)

 

De minimum leeftijd om deel te nemen aan een maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne is vanaf 18 jaar. Bij het registreren van een account dient de donateur (deelnemer) de geboortedatum te registreren, waarmee een automatische check wordt verricht of de deelnemer 18 jarige leeftijd heeft bereikt. Minderjarigen jonger dan 18 jaar mogen alleen aan maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne deelnemen met toestemming van een ouder/verzorger.

 

 

Maximale waarde prijzenpakket

 

De totale economische waarde van de ter beschikking gestelde producten en/of diensten (het prijzenpakket) bedraagt maximaal € 100.000 (exclusief kansspelbelasting) per maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne per jaar.

  

Vergunning

 

Om een maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne (promotioneel kansspel) te organiseren is geen vergunning nodig. VirtYoo ziet er op toe dat de aanbieder voldoet aan onderstaande voorwaarden die in de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 (pdf, 178 kB) zijn opgenomen.

Een (klein) promotioneel kansspel of maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne bevat ten minste de volgende gegevens:

 

 • De naam en het adres van de aanbieder; – VirtYoo vermeld voor elke maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne de gegevens van de aanbieder.
 • De naam van het te promoten product, de dienst of organisatie; – VirtYoo vermeld voor elk maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne het te promoten product of dienst van de aanbieder als zijnde de te winnen prijs.
 • De termijn waarbinnen deelname aan het maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne mogelijk is; – VirtYoo vermeldt voor elk maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne de looptijden én trekkingsdatum van de maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne.
 • De wijze waarop de donateur (deelnemer) kan deelnemen; – VirtYoo vermeld voor elk maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne de wijze waarop een donateur (deelnemer) aan de maatschappelijk verantwoorde promotionele campagne kan deelnemen, door een donatie te verrichten aan het door de aanbieder vooraf vastgestelde geselecteerde goede doel of door één of meerdere donaties ter verrichten aan één of meerdere door de gebruiker te selecteren goede doelen.
 • De hoogte van de eventuele communicatiekosten, met een maximum van €0,45 per deelname; – VirtYoo rekent géén communicatiekosten aan haar donateurs (deelnemers) , en doneert de totale donatiewaarde aan het gekozen goede doel.
 • Het aantal te winnen prijzen of premies en een beschrijving daarvan en de waarde daarvan; – VirtYoo vermeld voor elke maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne het aantal trekkingen, de te winnen prijzen en de corresponderende waarde.
 • De organisator van de fondsenwervende campagne, is -naast mogelijke (bedrijfs)sponsors- volledig verantwoordelijk voor de werving dan wel inkoop van de ter beschikking te stellen prijzen. De door de organisator ter beschikking gestelde prijzen in de maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne bestaan echter louter uit producten en/of diensten.
 • De wijze waarop winnaars worden aangewezen en het aantal trekkingen; – VirtYoo maakt gebruik van een Automated Random Number Generator, die per lot willekeurige unieke lotnummers toekent. Wanneer een maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne is geëindigd, wordt er volledig geautomatiseerd een trekking verricht uit alleen die uitgegeven unieke lotnummers per maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne.
 • De wijze van bekendmaking van de winnaar(s);  – VirtYoo stelt de winnaar(s) in de gelegenheid haar lotnummers per maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne te controleren in de gebruikersomgeving, wanneer deze in zijn ingelogd. Daarnaast bericht VirtYoo de winnaar(s) op de door hen geprefereerde wijze van communicatie (e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger etc.) De aanbieder van de maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne is eindverantwoordelijke voor het leveren van de aangeboden prijzen.
 • De datum van trekking en uitreiking van prijzen of premies; – VirtYoo vermeldt per maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne de datum van trekking en het aantal trekkingen. De aanbieder van de maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne correspondeert met de winnaar(s) de details van de uitreiking van de prijzen.
 • De vermelding dat bij een deelname aan het maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne door een minderjarige tot 16 jaar de toestemming van een ouder noodzakelijk is; – VirtYoo vermeld per maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne expliciet dat een donateur (deelnemer) aan de promotionele fondsenwervende campagne meerderjarig dient te zijn of dat er bij deelname van een minderjarige tot 16 jaar de toestemming van een ouder noodzakelijk is.
 • De wijze van inhouding of aangifte van eventuele kansspelbelasting; – VirtYoo wijst de aanbieder van de maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne op de wet kansspelen, waarbij er door de fiscus mogelijk een kansspelbelasting heffing kan worden toegepast.
 • De wijze waarop de algemene spelvoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende het maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne verkrijgbaar zijn; – VirtYoo vermeld per maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne naar deze Algemene Voorwaarden, haar Privacy & Cookie beleid en de General Data Protection Regulation (GDPR/AVG) compliancy op haar website.
 • De wijze waarop klachten over het maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne kunnen worden ingediend en de daarbij te volgen procedure; en de vermelding dat de aanbieder in overeenstemming met deze gedragscode handelt; – VirtYoo biedt gebruikers de mogelijkheid om op diverse wijze in contact te treden met haar gebruikers. VirtYoo biedt hier de volgende mogelijkheden om in contact te treden via diverse communicatiekanalen, zoals: Facebook Messenger, e-Mail en WhatsApp.

 

De algemene spelvoorwaarden mogen niet tijdens de looptijd van een maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne -ten nadele van de donateurs (deelnemers)- worden gewijzigd.

 

1.2.          De maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagnes

 

Het VirtYoo platform biedt bedrijven en goede doelen de mogelijkheid om als aanbieder (klein) promotionele kansspelen (hierna maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne) te organiseren. VirtYoo is hierdoor niet zelf de aanbieder, maar treedt slechts op als facilitator. Bedrijven kunnen hun producten en/of diensten in de maatschappelijk verantwoorde promotionele fondsenwervende campagne als prijs ter beschikking stellen. VirtYoo is echter niet verantwoordelijk voor de uitreiking van de prijzen (diensten en/of producten). Bedrijven dienen tot het aanmaken van een fondsenwervende campagne de benodigde teksten, beeldmateriaal en additionele (digitale) data aan te leveren. VirtYoo voorziet hierna, voor de aanbieder, in alle benodigde (online-) zaken, zoals aanmaken fondsenwervende campagne, online advertisement, verstrekken van iFrames Script, donatie registratie, beheer donatiegelden, verstrekking donatiegelden, campagne voortgangsrapportages en campagneresultatenrapportages.

 

1.3           Donaties

 

De donatieprocedure wordt hier als volgt omschreven. in de VirtYoo promotionele fondsenwervende campagne doneert de donateur (deelnemer) aan één door de aanbieder specifiek gedefinieerd goed doel of één of meerdere goede doelen naar keuze en ontvangt hiervoor een door de Random Number Generator gegenereerd uniek lotnummer. Aan het einde van de looptijd van de VirtYoo promotionele fondsenwervende campagne, sluit de donatie mogelijkheid via het online VirtYoo platform voor de trekking. Er kan dan niet meer gedoneerd worden aan één of meerder goede doelen naar keuze voor deze trekking. Zodra de donatie-termijn is verstreken en alle prijzen en alle loten gereed zijn, wordt gestart met de trekking.

 

1.4       Trekkingen

 

De trekkingsprocedure en bekendmakingsprocedure van de uitslag voor alle promotionele fondsenwervende campagne trekkingen worden hier als volgt beschreven. De trekkingen van de promotionele fondsenwervende campagnes worden, aan het einde looptijd van de promotionele fondsenwervende campagne en wanneer er minimaal het equivalent aan loten als prijzen zijn uitgegeven, op het hoofdkantoor van VirtYoo óf ten kantore van de initiator van de promotionele fondsenwervende campagne uitgevoerd. De aanwezigheid van een notaris is hierbij niet verplicht

Voor de uitgifte van de unieke loten en de trekkingen wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor ontwikkelde en bestemde Random Number Generator. Deze Random Number Generator genereert voor alle fondsenwervende campagnes per lot één uniek lotnummer op basis van twee (2) letters en twaalf (12) cijfers, waardoor er bij de trekking ook altijd enkel uit de door de Random Number Generator uitgegeven unieke lotnummers een lotnummer wordt getrokken.

 Alle handelingen in dit document worden volledig automatisch verricht middels de RNG VirtYoo. De trekkingen kunnen LIVE worden gestreamd en zijn daarnaast openbaar en kunnen derhalve door een ieder op verzoek en op afspraak bijgewoond worden.

 

 

1.5  Calamiteitenprocedure

 

In geval er zich een calamiteit voordoet, zoals server outage of anderszins, is er een calamiteitenprocedure.

 

1.6     Invoer trekkingsuitslagen in het campagnesysteem

 

Het bestand met de trekkingsuitslag (prijs i.c.m. corresponderend lotnummer en donateur) wordt door de trekkingsmachine automatisch ingeladen in het campagnesysteem en online gepubliceerd op het VirtYoo platform.

 

1.7     Winnaarselectie & controle rapporten

 

Na een succesvolle automatische upload van de uitslag in het VirtYoo campagnesysteem wordt de winnaarselectie automatisch gestart.

De rapporten uit het campagnesysteem en de trekkingsuitslagen worden vergeleken en gecontroleerd op:

 

 • Winnende lotnummercombinaties;
 • Aantal winnaars;
 • Uit te keren prijzen (product en/of dienst).

 

Bij ongelijke rapporten of onvoldoende donateurs (deelnemers) ofwel het equivalent aan de ter beschikking gestelde aantal prijzen, zal de prijsuitreiking niet plaatsvinden. In geval van ongelijke rapporten zal een verklaring achterhaald moeten worden waardoor deze verschillen hebben kunnen ontstaan. Nadat het probleem is opgelost en geconstateerd is dat de rapporten juist zijn kan gestart worden met de prijsuitreiking.

 

1.8      Prijsuitreiking en bekendmaking uitslag

 

Het ter uitreiking stellen van de gewonnen prijzen (producten en/of diensten) aan de donateurs (deelnemers) met winnende lotnummers, zal door de organisator van de fondsenwervende campagne binnen twee weken ná de trekking worden verricht. VirtYoo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uitreiking van de ter beschikking gestelde prijzen.

De trekkingsuitslag wordt bekend gemaakt via de website van VirtYoo (www.test.virtyoo.com) en mogelijke social media kanalen.

 

1.9      Onvoorziene gevallen

 

In gevallen waarin de procedure niet voorziet, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

1.10   Nieuwsbrief

 

1.     Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, ontvangt u automatisch de VirtYoo Nieuwsbrief.

2.     Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, echter enkel worden gebruikt door VirtYoo B.V. om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws en fondsenwervende Campagnes.

3.     VirtYoo B.V. en de , de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met verzending van de nieuwsbrief.

4.     VirtYoo B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload(s) en e-mailberichten.

5.     Fondsenwervende campagnes zijn actief en geldig zolang de einddatum vermeldt, tenzij anders vermeld. Fondsenwervende campagne- en minimale donatiewijzigingen voorbehouden.

6.     U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de hyperlink ‘afmelden’ te klikken.

7.     U kunt uw gegevens altijd controleren of wijzigen door in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken of een mail te sturen naar info@test.virtyoo.com

 

Algemene Voorwaarden – Acceptatie

 

Door onze Algemene voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord en stemt u in met de Algemene Voorwaarden van VirtYoo, De Disclaimer van VirtYoo, het Privacy beleid van VirtYoo, ontvangst van de VirtYoo nieuwsbrief en geeft u ons toestemming om uw gegevens specifiek voor het bovengenoemde doel te gebruiken en te verwerken.

 

VirtYoo gaat er van uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd over de Algemene Voorwaarden.

 

Mocht u nog vragen hebben, naar aanleiding van vorenstaande, neem dan gerust contact met ons middels het voor u gewenste kanaal.

 

Actieve Campagnes

Wordt verrast met unieke campagnes en maak kans op mooie prijzen!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief